Menu
Handelsbet - Main IMG

Handelsbetingelser for samhandel med METRO THERM A/S

Almindelig salgs og leveringsbetingelser

General terms and conditions of sale and delivery

Du kan også downloade vores handelsbetingelser som pdf  her >>

 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


 

1. Definitioner
1.1.
Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs og leveringsbetingelser: "METRO THERM" betyder METRO THERM A/S, CVR-nr. 20567112. "Køber" betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til METRO THERM. "Produkt" betyder et eller flere produkter eller serviceydelser fra METRO THERM. "Salgs- og leveringsbetingelser" betyder disse salgs- og leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.

 

2. Gyldighed
2.1.
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afgivne tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af Produkter fra METRO THERM, medmindre andet er skriftligt aftalt.
2.2. Købers almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår finder ikke anvendelse på Købers indkøb af Produkter fra METRO THERM, uanset om Køber har henvist til sine almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår i Købers ordre eller andet sted.
2.3. METRO THERM forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på www.metrotherm.dk.

 

3. Tilbud, ordre og accept
3.1.
Alle tilbud fra METRO THERM, herunder tilbud på METRO THERM hjemmeside (www.metrotherm.dk), udgør alene en opfordring til Køber om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til METRO THERM.
3.2. Alene skriftlige ordrer fra Køber modtages, og den afgivne ordre er bindende for Køber i 8 dage.
3.3. Der er indgået en bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra METRO THERM.
3.4. Hvis METRO THERM afgiver et tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis det ikke er accepteret af Køber senest 8 dage fra tilbuddets dato.
3.5. Afviger en ordrebekræftelse fra METRO THERM fra Købers ordre, og vil Køber ikke acceptere afvigelsen, skal Køber inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato give METRO THERM skriftlig meddelelse herom. I modsat fald er ordrebekræftelsen gældende.
3.6. Ændringer eller tillæg til den oprindelige ordre er kun bindende for METRO THERM, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå til Køber fra METRO THERM.

 

4. Produktinformation
4.1.
Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder METRO THERM hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.
4.2. METRO THERM forbeholder sig ejendomsretten over alle tegninger og tekniske specifikationer, som stilles til rådighed for Køber, og disse må således kun anvendes til brug for drift og vedligeholdelse af Produkter leveret af METRO THERM. Materialet må ikke kopieres, gengives, videregives eller på anden måde overgives til uvedkommende tredjepart. Materialet skal tilbageleveres til METRO THERM efter samarbejdets ophør.

 

5. Priser og betalingsbetingelser
5.1.
Priser i tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er i danske kroner eksklusive moms mv.
5.2. METRO THERM forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre priser i eventuelle prislister, brochurer, hjemmesider osv.
5.3. METRO THERM forbeholder sig retten til at foretage prisændringer indtil leveringstidspunktet som følge af dokumenteret ændringer i valutakurser, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt prisændringer hos underleverandører til METRO THERM.
5.4. Betaling opkræves ved faktura, og betaling skal ske inden for den på fakturaen fastsatte betalingsfrist.
5.5. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Køber betale renter af det forfaldne beløb med 2,5 % pr. påbegyndt måned. Desuden er METRO THERM berettiget til at opkræve rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker og et kompensationsbeløb efter rentelovens bestemmelser.
5.6. Ved betaling efter forfaldstidspunktet forbeholder METRO THERM sig retten til at gøre fremtidige leverancer til Køber betinget af kontant betaling eller forudbetaling.
5.7. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor METRO THERM og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

 

6. Ejendomsforbehold
6.1.
METRO THERM forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer METRO THERMs ejendomsforbehold.

 

7. Leveringsbetingelser
7.1.
Levering sker ab fabrik (Rundinsvej 55, 3200 Helsinge), Incoterms 2010.
7.2. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet, hvis samtlige oplysninger eller informationer fra Køber, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet er kommet til METRO THERMs kundskab.
7.3. Hvis METRO THERM har påtaget sig at sørge for forsendelse efter Købers specifikke anmodning, overgår risikoen for Produktet også i dette tilfælde til Køber som ved salg ab fabrik. Skader opstået på Produktet under transport er METRO THERM uvedkommende.
7.4. Hvis METRO THERM på Købers vegne påtager sig at sørge for transport af Produktet efter Købers udtrykkelige bestilling og anvisning, garanterer METRO THERM på ingen måde, at dette sker på den for Køber billigste måde.
7.5. METRO THERM tegner kun forsikring, hvis dette udtrykkeligt er aftalt med Køber. Som udgangspunkt tegnes kun en standardforsikring, medmindre andet fremgår af aftalen

 

8. Forsinkelse
8.1.
Hvis levering ikke sker til det aftalte leveringstidspunkt, kan Køber ved skriftlig meddelelse til METRO THERM kræve levering og fastsætte en rimelig frist hertil, som ikke kan være kortere end 6 uger. Leverer METRO THERM ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som Køber bærer ansvaret for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til METRO THERM annullere ordren for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som er forsinket.
8.2. Er der aftalt på hinanden følgende leverancer, er Køber dog ikke berettiget til at ophæve efterfølgende leverancer, medmindre Køber kan dokumentere, at METRO THERM ikke er i stand til at levere de efterfølgende leverancer til aftalt tid.
8.3. METRO THERM er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger som følge af forsinket levering af Produkter fra METRO THERM, medmindre METRO THERM har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9. Fordringshavermora
9.1.
Undlader Køber, efter leveringstiden er kommet, at afhente Produktet eller give instruks om forsendelse, er METRO THERM berettiget til at oplagre og forsikre Produktet for Købers regning.
9.2. Undlader Køber trods skriftlig opfordring hertil at afhente varen, er METRO THERM berettiget til at bortsælge Produktet bedst muligt for Købers regning. Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter Købers anvisning.
9.3. Påføres METRO THERM tab i forbindelse med Købers fordringshavermora, har METRO THERM krav på erstatning.

 

10. Reklamation og undersøgelsespligt
10.1.
Køber skal undersøge Produktet ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, meddeles skriftligt til METRO THERM.
10.2. Køber har 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet.
10.3. Inden servicetekniker fra METRO THERM tilkaldes, skal Køber selv kontrollere de fejlmuligheder, som Køber selv kan afhjælpe. Serviceafdelingen hos METRO THERM vil via telefonkonsultation være behjælpelig med rådgivning og vejledning.
10.4. Uberettigede servicebesøg sker for Købers regning. Uberettigede servicebesøg er f.eks. tilfældet, hvis serviceteknikeren fra METRO
THERM ikke finder fejl, som omfattes af den i pkt. 11.1 fastsatte afhjælpningsret for METRO THERM.
10.5. Ved forgæves kørsel til aftalt servicebesøg, faktureres Køber de omkostninger METRO THERM måtte have i denne forbindelse.

 

11. Mangler
11.1.
Afhjælpning af mangler ved Produktet, der skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, vil efter METRO THERMs valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering, hvis Køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med pkt.10.1 og 10.2. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende og er således ikke berettiget til at kræve erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Køber måtte blive påført i forbindelse med METRO THERMs udbedring eller omlevering.
11.2. Mangler opstået på grund af forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering, tilslutning eller betjening, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation, fejlbetjening, almindelige elektriske forstyrrelser eller reparation, der ikke er udført eller iværksat af METRO THERM, er ikke omfattet af mangelansvaret for METRO THERM.
11.3. Sker afhjælpning eller omlevering efter pkt. 11.1 ikke indenfor rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt Salgs- og leveringsbetingelserne berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for METRO THERMs regning, forudsat at dette sker på en fornuftig og rimelig måde, og efter at METRO THERM har accepteret og skriftlig godkendt dette. Ved en sådan reparation hos tredjemand er ansvaret for METRO THERM begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og ansvaret for METRO THERM for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige købesummen for Produktet.
11.4. Ombytning eller reparation af Produkter giver Køber en fornyet 12 måneders reklamationsret. Herefter er ombytningen eller reparationen omfattet af de almindelige forældelsesregler.

 

12. Produktansvar
12.1.
For skader på personer og ting som følge af en defekt ved de af METRO THERM leverede Produkter (produktansvar) er METRO THERM alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. METRO THERM hæfter ikke for skade på Købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).
12.2. Køber skal friholde METRO THERM for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod METRO THERM, i det omfang METRO THERM, i henhold til disse Salgs og leveringsbetingelser, ikke er ansvarlig over for Køber.
12.3. METRO THERM er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger i anledning af, at METRO THERM har leveret et defekt Produkt til Køber, medmindre Køber kan dokumentere, at METRO THERM har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

 

13. Force majeure
13.1.
METRO THERM er ansvarsfri for manglende opfyldelse af ordren, der skyldes force majeure, så som f.eks. naturkatastrofer, krig og mobilisering, oprør, uroligheder, strejker, lockout, anden arbejdsstandsning, indgreb fra offentlig myndighed/regering, import- eller eksportrestriktioner, ildsvåde, beskadigelse af METRO THERMs produktionsapparat, manglende eller mangelfuld leverancer fra underleverandør mv. eller nogen anden årsag, som ligger uden for METRO THERMs kontrol.
13.2. Hvis mangelfri eller rettidig levering er forhindret midlertidigt på grund af en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, suspenderes leveringstiden med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Manglende eller forsinkede leverancer af materialer fra underleverandører betragtes som force majeure, der suspenderer den af METRO THERM oplyste leveringstid. Hvis hindringen medfører, at en leverance ikke kan finde sted eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder METRO THERM sig ret til at annullere den pågældende ordre.

 

14. Returnering af Produkter
14.1.
Returnering af Produkter accepteres kun for kurante standardprodukter og kun efter forudgående skriftlig accept fra METRO THERM. Det er et krav, at returprodukter påføres det af METRO THERM anviste sagsnummer. I modsat fald vil Produktet blive sendt retur.
14.2. Køber betaler omkostninger ved returnering.
14.3. Refunderingen af returnerede Produkter vil blive opgjort efter den oprindelige salgspris med et fradrag for at gøre Produktet salgsklar igen. Dette fradrag vil blive fastsat efter modtagelse og vurdering af Produktets tilstand, dog vil der som minimum altid ske et fradrag på 20 % af salgsprisen.
14.4. Returretten efter pkt. 14.1 gælder i 3 måneder fra leveringstidspunktet

 

15. Garanti
15.1.
METRO THERM yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret leveringsdato.
15.2. For beholdere: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder.
15.3. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.
15.4. For varmepumpe: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.
15.5. Pkt. 15.1, 15.2, 15.3 og 15.4 gælder kun, hvis følgende er opfyldt:
Installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er indgået skriftlig aftale om reparationens omfang.
Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM.
Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt de defekte produktdel til METRO THERM senest 10 dage efter udskiftning/reparation.
15.6. Garantien dækker ikke:
Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.
Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade forårsaget af eventuelle defekter ved Produktet.
Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid.
Hvis Produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen.
Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk.
Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i Produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.
Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af Produktet.
Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, på helligdage eller uden for normal arbejdstid. Kørselsudgift dækkes heller ikke.
Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af Produktet. For jordvarmepumper og luft/vand varmepumper dækker garantien ikke, hvis der ikke har været foretaget årligt lovpligtigt eftersyn af produktet. Dokumentation for lovpligtigt eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres.
Hvis Produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er Produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.
Hvis Produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende Produkt.
15.7. De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan læses på www.metrotherm.dk. Her ses også vores ledelsessystemcertifikater efter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.

 

16. Eksport
16.1.
Køber er ansvarlig for at sikre, at det Produkt der købes, lovligt kan benyttes i Købers hjemland og til de af Køber forudsatte formål, herunder for Produkternes eventuelle godkendelse fra offentlige myndigheder eller private til import og anvendelse.
16.2. Køber bærer alene alle rembursomkostninger (L/C) og omkostninger til eksternt verificeret dokumentation.

 

17. Delvis ugyldighed
17.1.
Hvis en eller flere af bestemmelserne i Salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller ikke kan gennemføres, skal gyldigheden, lovligheden samt gennemførelsen af de øvrige bestemmelser ikke påvirkes eller forringes deraf.

 

18. Overdragelse af rettigheder og pligter
18.1.
METRO THERM er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Købers accept.

 

19. Lovvalg og værneting
19.1.
Enhver tvist mellem METRO THERM og Køber, som måtte opstå i forbindelse med disse Salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende en aftales eksistens eller gyldighed eller forståelsen af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om international køb (CISG).
19.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

 

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til:
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsinge
CVR: 20567112
Telefon 48 77 00 00
Email: info@metrotherm.dk
Web: www.METROTHERM.DK

 

  You can download a pdf document with our terms and conditions here >>

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY


1.    Definitions 
1.1.    
Unless otherwise indicated by the text or otherwise by the circumstances, these General Terms and Conditions of Sale and Delivery shall be subject to the following definitions:
"METRO THERM" shall refer to METRO THERM A/S, CVR no. 20567112.
"Buyer" shall refer to the company or the enterprise that has placed an order with METRO THERM.
"Product" shall refer to one or more products or services offered by METRO THERM. 
"Sales and Delivery Terms" shall refer to these Terms and Conditions of Sale and Delivery, including any appendices thereto. 
 

2. Validity
2.1. Unless otherwise agreed, the Sales and Delivery Terms shall apply to all orders, order confirmations, sales and deliveries of Products from METRO THERM. 
2.2. Whether the Buyer has referred to general terms and conditions of purchase or other standard terms used by the Buyer or not, the Buyer's general terms and conditions of purchase or other standard terms shall not be applicable to purchases of any Products from METRO THERM by the Buyer.
2.3. METRO THERM reserves the right to amend these Sales and Delivery Terms. The Sales and Delivery Terms applicable at any time are available at www.metrotherm.dk.
 

3. Offers, Orders and Acceptance
3.1.
All offers by METRO THERM, including offers posted on the METRO THERM website, shall signify only an invitation to the Buyer to place an order with METRO THERM.
3.2. METRO THERM shall accept only orders in writing from the Buyer, and such orders, once placed, shall be binding for the Buyer for a period of 8 days. 
3.3. A binding agreement shall be signed once the Buyer has received an order confirmation in writing from METRO THERM.  
3.4. If METRO THERM submits an offer that does not contain an acceptance deadline, the offer shall lapse if it is not accepted by the Buyer within 30 days of the offer date.
3.5. Where an order confirmation from METRO THERM deviates from the Buyer's order and the Buyer does not accept the deviation, the Buyer shall, within 8 days of the date of the order confirmation, give METRO THERM notice in writing thereof. In the absence of such notice, the order confirmation shall apply.
3.6. Amendments or supplements to the original order are binding for METRO THERM only if METRO THERM has given the Buyer a confirmation for them in writing.
 

4. Product Information
4.1.
Product information, including prices, drawings, specifications and the like as well as other details in catalogues, advertisements, promotional materials or elsewhere, including information posted on the METRO THERM website, is not legally binding and shall be regarded as being indicative only.
4.2. METRO THERM retains the title to all drawings and technical specifications that are made available to the Buyer, and these may therefore be used only for the operation and maintenance of Products delivered by METRO THERM. Such materials may not be copied, reproduced, communicated or otherwise handed over to unauthorised third parties. The materials shall be returned to METRO THERM after the end of the business engagement. 
 

5. Prices and Payment Terms
5.1.
Prices in offers, order confirmations and other references are stated in EUR exclusive of VAT etc.
5.2. METRO THERM reserves the right to change the prices in any price lists, brochures, websites, and the like without prior notice.
5.3. METRO THERM reserves the right to implement price changes up until the delivery date as a consequence of documented changes in currency exchange rates, customs duties, taxes, fees, charges, and the like as well as changes in prices charged by subcontractors to METRO THERM.
5.4. Payments shall be claimed by invoices and made within the payment deadline specified in the respective invoice. 
5.5. If payment is made after the due date specified in the invoice, the Buyer shall pay interest on the amount due at the rate of 2.5 % per full or partial month. METRO THERM is in addition entitled to charge a reminder fee of EUR 30.00 per reminder and a compensation amount in accordance with the provisions of the Danish Interest Act.
5.6. If payment is made after the due date, METRO THERM reserves the right to make future deliveries to the Buyer subject to cash payment or prepayment.
5.7. The Buyer is not entitled to issue counterclaims, if any, against METRO THERM and is not entitled to withhold any part of the purchase price of the Product on account of counterclaims of any kind. 
 

6. Retention of Title
6.1.
METRO THERM retains the title to the Product being sold until the purchase price, including interest and any expenses, has been paid in full. The Buyer is not entitled to enter into any transactions that would compromise METRO THERM's title to the goods.
 

7. Delivery Terms 
7.1.
Deliveries shall be made ex works (55 Rundinsvej, DK-3200 Helsinge) in accordance with Incoterms 2010. 
7.2. The delivery time may be agreed to be a specific date or within a specific period of time. METRO THERM reserves the right to make changes to the delivery time if the Buyer fails, within a reasonable period of time prior to the delivery time, to provide all information or details that are necessary for the execution of the order. 
7.3. If METRO THERM has undertaken in addition to arrange for shipping according to an explicit request from the Buyer, the Buyer becomes liable for the  Product as in the case of a sale made ex works. METRO THERM shall not be liable for any damage caused to the Product during transport. 
7.4. If METRO THERM undertakes, on the Buyer's behalf, to arrange for the transportation of the goods in accordance with the Buyer's express order and instructions, METRO THERM in no way guarantees that the transportation will be carried out at the lowest cost for the Buyer. 
7.5. METRO THERM shall  arrange for insurance only if expressly agreed with the Buyer. As a general rule, a standard insurance policy will be the only insurance secured unless other coverage is specified in the agreement.
 

8. Delay
8.1.
If the delivery is not made by the agreed delivery time, the Buyer may claim delivery by notice in writing to METRO THERM and define a reasonable delivery deadline that may not be shorter than 6 weeks. Where METRO THERM does not complete the delivery within this extended deadline and such failure is unrelated to conditions that are the responsibility of the Buyer, the Buyer may, by notice in writing to METRO THERM, cancel the portion of the order that is delayed. 
8.2. However, if successive deliveries have been agreed, the Buyer is not entitled to cancel the subsequent deliveries unless the Buyer documents that METRO THERM is unable to complete the subsequent deliveries by the agreed deadlines.
8.3. Under no circumstances may METRO THERM be held liable for operating losses, loss of time, loss of profit or any other indirect losses and repercussions as a result of a delayed delivery of Products by METRO THERM unless METRO THERM has acted with intent orgross negligence.
 

9. Failure to Collect Goods 
9.1.
Where the Buyer, after the delivery deadline, fails to collect the Product or provide instructions about shipping, METRO THERM is entitled to arrange for the storage and insurance of the Product at the Buyer's expense.
9.2. Where the Buyer fails to collect the Product despite a request in writing, METRO THERM is entitled to sell the Product on the Buyer's behalf at the best possible price. This applies also to parts that are custom made in accordance with the Buyer's instructions.
9.3. Where METRO THERM incurs losses in connection with the Buyer's failure to collect the delivery, METRO THERM is entitled to compensation. 
 

10. Complaints and Duty of Inspection 
10.1.
The Buyer shall examine the Product on receipt. Defects that are discovered or should have been discovered in connection with such an examination or that are discovered later on shall be brought to METRO THERM's attention in writing immediately and not later than 8 days after the defect has been or should have been discovered.
10.2. The Buyer may issue a complaint about the delivery within 12 months of the delivery date.
 

11. Defects 
11.1.
Faults in the Product resulting from defects in materials and/or production shall, at the discretion of METRO THERM, be rectified either by fixing the defect or by redelivering the Product provided that the Buyer has issued a proper and timely complaint respecting the fault in accordance with subsections 10.1 and 10.2. The Buyer may not claim any other defects and is therefore not entitled to claim compensation or reimbursement for losses and expenses that may have been incurred by the Buyer in connection with rectification or redelivery by METRO THERM. 
11.2. Defects arising from improper use, inadequate maintenance, improper installation, connection or operation, accident, lightning, voltage variation, incorrect operation, general electrical disturbances or repairs that are not carried out or initiated by METRO THERM shall not be covered by METRO THERM's liability for defects.
11.3. Where rectification or redelivery in accordance with subsection 11.1 does not take place within a reasonable period of time, the Buyer is entitled, subject to the provisions of Danish law and these Sales and Delivery Terms, to have the repairs performed by a third party at METRO THERM's expense, on condition that the repair work is appropriate and reasonable and that METRO THERM has accepted and approved the work in writing. Where such repairs are performed by third parties, METRO THERM's liability shall be limited to the direct expenses incurred in connection with the repair of the Product, and METRO THERM's liability for repairs performed by third parties may never exceed the purchase price of the Product. 
11.4. A replacement or repair of Products shall give the Buyer a renewed 12 month’s period to complain about delivery. Subsequently, any replacement or repair shall then be subject to general statute of limitations provisions. 
 

12. Product Liability
12.1.
 As for damage to property and personal injuries resulting from a defect in the Products delivered by METRO THERM (product liability), METRO THERM is liable only to the extent such liability is based on the mandatory provisions of the law. METRO THERM may not be held liable for any damage to the Buyer's property or other possessions intended for commercial use.
12.2. The Buyer shall indemnify METRO THERM for any claims for damages regarding product liability made against METRO THERM by third parties to the extent METRO THERM is not liable to the Buyer subject to these Sales and Delivery Terms. 
12.3. Under no conditions shall METRO THERM be liable for any operating losses, loss of time, loss of profit or other indirect losses and repercussions caused by the delivery by METRO THERM of a defective Product to the Buyer unless the Buyer can document that METRO THERM has acted with intent or gross negligence.
 

13.    Force Majeure
13.1. 
METRO THERM disclaims any liability for the non-fulfilment of an order arising from force majeure circumstances such as natural disasters, war and mobilisation, rebellion, riots, strike, lockout, any other form of industrial action, intervention by a public authority/government, import or export restrictions, fire, damage to the METRO THERM production plant, missing or incomplete deliveries by subcontractors, etc. or from any other condition that is beyond the control of METRO THERM.
13.2. Where fault-free or on-time delivery is prevented temporarily because of one or more of the above circumstances, the delivery time shall be extended by a period that corresponds to the duration of the respective obstacle. Missing or delayed deliveries of materials from subcontractors shall be regarded as a force majeure event that extends the delivery time specified by METRO THERM. If the obstacle prevents a delivery from taking place or makes a delivery possible only with disproportionately large expenses, METRO THERM reserves the right to cancel the respective order.
 

14. Product Returns
14.1.
Product returns are accepted only for marketable standard products and subject to prior written consent from METRO THERM. Product returns are required to carry a case number as instructed by METRO THERM. If such a number is missing, the product will be sent back. 
14.2. The expenses arising from returns shall be covered by the Buyer. 
14.3. Returned Products shall be refunded based on the original sales price, but with a deduction for making the Product resaleable. Such a deduction shall be determined after receipt of the Product and an assessment of its condition. However, the deduction shall as a minimum be equal to 20 % of the sales price.
14.4. The right of return in accordance with subsection 14.1 applies for 3 months from the delivery date.
 

15. Warranty
15.1. METRO THERM offers a warranty period for all products of 2 years from the documented date of delivery.
15.2. For tanks: METRO THERM offers a warranty period of 5 years with respect to internally developed corrosion of the internal tank. In case of internal corrosion, METRO THERM shall, at its discretion, perform repairs at no charge or redeliver the product.
15.3. For heat pumps: METRO THERM offers a warranty period of 5 years with respect to internal malfunctions. In case of an internal malfunction, METRO THERM shall, at its discretion, perform repair at no charge or redeliver the product.
15.4. Where repairs are conducted on site, METRO THERM shall deliver new replacement parts, but shall not cover the installation costs.
15.5. Subsections 15.1, 15.2, 15.3 and 15.4 shall apply only if the following conditions are met:
− The fitter has contacted METRO THERM prior to the commencement of the repairs or replacement, and an agreement in writing has been reached as to the scope of the repairs. 
− The fitter has stated the product's serial number when METRO THERM was contacted.
− The fitter has sent a copy of the purchase invoice or installation invoice as well as the defective product part to METRO THERM within 10 days of the replacement/repair.
15.6. The warranty does not cover:
− Regular service and maintenance work.
− Compensation or expenses related to something other than the above noted circumstances or to personal injuries caused by possible defects in the Product.
− Replacement of ordinary wear parts necessitated by natural wear and tear.
− If the Product has been used at a temperature, voltage or pressure different from the specifications on the rating plate.
− If the damage arose from frost, lighting, or dry boiling or is the result of limescale or excess pressure.
− If the Product has undergone repairs or other interventions apart from connection to the mains in accordance with the regulations, and the repair or intervention is the cause of the damage.
− Calcification of the heat exchanger and highoutput tank inasmuch as scale is often a result of incorrect setup or use of the Product.
− Damage caused by seeping water and concealed water installations.
− Damage caused during transportation. The carrier shall be given notice of such damage.
− Increased or additional expenses related to repairs or replacements conducted during the weekend, on statutory holidays, or outside normal working hours.
− Damage arising from inadequate maintenance or service of the Product. Further for Heat Pumps warranty will only apply if annual statutory service has been performed and can be documented on request.
− If the Product has been positioned in such a way as to impede immediate servicing. Where the Product is difficult to access, METRO THERM disclaims any liability for any extra expenses that may be incurred as a result.
− If the Product is not installed in accordance with the applicable provisions, cf. the instructions for installation and use of the respective Product.
15.7. The warranty terms applicable at any time are available at www.metrotherm.dk, as are the management system certificates in accordance with DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 and DS/OHSAS 18001.

 

16. Export
16.1.
The Buyer is responsible for ensuring that the purchased Product may legally be used in the Buyer's home country and for the purposes intended by the Buyer, including obtaining any required approval of the Products by public authorities or individuals for import and use.
16.2. The Buyer shall be solely responsible for any and all costs related to letters of credit and for expenses related to externally verified documentation.
 

17. Partial Invalidity
17.1.
 Should one or more of the provisions of these Sales and Delivery Terms be declared invalid or illegal or prove inapplicable, there shall be no impact on the validity, legality and applicability of the other provisions.
 

18. Assignment of Rights and Obligations
18.1.
 METRO THERM is entitled, without the Buyer’s consent, to assign to third parties all of its rights and obligations with regard to the fulfilment of an order.
 

19. Governing Law and Venue
19.1.
 All disputes between METRO THERM and the Buyer that may arise in connection with these Sales and Delivery Terms, including disputes related to the existence or validity of an agreement or the interpretation of these Sales and Delivery Terms, shall be settled according to Danish law. However, the provisions of Danish international private law and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be disregarded.
19.2. All disputes that may arise in connection with the business relationship between the parties, as governed by these General Terms and Conditions of Sale and Delivery and that cannot be settled amicably shall be settled by arbitration at the Danish Institute of Arbitration in accordance with the regulations of the Institute applicable at the time the arbitration proceedings are initiated.


Contact Information
Questions may be directed to:
METRO THERM A/S
55 Rundinsvej
DK-3200 Helsinge Denmark
CVR: 20567112
Telephone: +45 48 77 00 00
Email: info@metrotherm.dk
Web: www.METROTHERM.DK