Meny

PRODUKTNYHED

Varmepumpebeholder model 160 -
perfekt til udskiftning af gasfyr

PRODUKTNYHED

Varmepumpebeholder model 160 -
perfekt til udskiftning af gasfyr

PRODUKTNYHED

Varmepumpebeholder model 160 -
perfekt til udskiftning af gasfyr

PRODUKTNYHED

Varmepumpebeholder model 160 -
perfekt til udskiftning af gasfyr

PRODUKTNYHED

Varmepumpebeholder model 160 -
perfekt til udskiftning af gasfyr

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

FREMTIDENS VARME VAND ER LANDET

Mød den nye bæredygtige varmepumpe - METRO Microbooster

SERVICE FOR PRIVATKUNDER

Har du brug for et serviceeftersyn?
Klik her for at læse mere.

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

VI ER EN DEL AF NIBE-GRUPPEN

Læs mere her

Fremtidens varme vand er landet

Se vores nye METRO Microbooster her

Forsikringsbetingelser

Denne forsikring udgør et tillæg til din boligforsikring eller tilsvarende forsikring og erstatter i henhold til nedenstående betingelser den selvrisiko og afskrivning, du skal betale til/ikke får dækket af dit boligforsikringsselskab i tilfælde af en erstatningsberettiget maskinskade på din varmepumpeinstallation. Det er en forudsætning for dækning under nærværende forsikring, at din boligforsikring dækker maskinskader på din varmepumpeinstallation. Ved varmepumpeinstallation menes installation af varmepumpe, herunder tilbehør såsom vandvarmere, energibrønd og jordslange.

Vi beder dig også bemærke, at en betingelse for at modtage erstatning fra denne forsikring er, at du overholder og kan dokumentere dine lovpligtige årlige serviceeftersyn på din varmepumpeinstallation.

1. Hvem omfatter forsikringen?

Forsikringsaftalen med forsikringsselskabet er indgået af METRO THERM A/S ("forsikringstager"). Forsikringen gælder for personen ("den forsikrede") som er den oprindelige køber og ejer af ​​objektet ("objekt"), der er angivet i forsikringsbeviset. Forsikringen kan også gælde for andre, der efterfølgende har opnået en lovlig erhvervelse af objektet.

2. Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forudsat at præmien er betalt i overensstemmelse med § 11.1, stk. 1, træder forsikringen i kraft i år 5 fra datoen for installationen eller 6 år fra installationsdatoen såfremt objektet er produktregistreret på METRO THERMs hjemmeside træder forsikringen i kraft i år 6 fra datoen for installationen. Forsikringsperioden er angivet i forsikringsbeviset.

3. Hvor gælder forsikringen?

Forsikringen gælder i Danmark.

4. Hvad omfatter forsikringen?

Forsikringen gælder for det objekt, der er angivet i forsikringsbeviset. Forsikringen gælder for såkaldt maskinskade på objektet og dækker fradrag for afskrivninger, der foretages via den forsikredes boligforsikring eller tilsvarende forsikring, og den selvrisiko, som den forsikrede har måtte afholde forbindelse med skaden.

En betingelse for erstatning er, at skaden er anerkendt som dækningsberettiget af den forsikredes boligforsikring eller tilsvarende forsikring.

Der ydes erstatning for selvrisiko, dog maksimalt 3.000 kr., og eventuelle afskrivninger, dog maksimalt 500.000 kr., som foretages i henhold til den boligforsikring eller anden tilsvarende forsikring, hvorunder skaden på varmepumpen er anerkendt som dækningsberettiget.

Hvis reparationsomkostningerne ikke overstiger selvrisikoen for objektet på boligforsikringen eller tilsvarende forsikring, dækker forsikringen reparationsomkostningerne, dog højst med 3.000 kr.

5. Særlige undtagelser

Der ydes ikke erstatning for:

 • Skader, der dækkes af leverandørens garanti, garantibetingelser eller krav.
 • Skader forårsaget af slitage, uanset om det er normalt eller unormalt.
 • Skader, der skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse eller utilstrækkelig pleje.
 • Skader som følge af, at der ikke er foretaget lovpligtigt årligt serviceeftersyn på varmepumpeinstallationen.
 • Skader, der kan kompenseres i henhold til forbrugerkøb eller forbrugerlovgivning.
 • Mindre skader (f.eks. ridser eller mærker), som ikke påvirker objektets funktion.
 • Skade som følge af eksterne hændelser som brand, vandskader, lynnedslag mv.
 • Tab og skade forsaget af grov uagtsomhed eller forsæt.
 • Tab og skade, hvis der i forbindelse med en anmeldelse svigagtigt opgives eller forties en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af forsikringsselskabets ansvar.
 • Skadesreparation udført af anden end METRO THERM autoriseret servicepartner eller installatør, medmindre speciel godkendelse er givet af Arctic Seals AB (vedrørende Arctic Seals AB se punkt 12).

Der udbetales desuden ikke erstatning under forsikringen, i det omfang en sådan udbetaling vil udsætte forsikringsselskabet eller et koncernforbunden selskab for nogen sanktion, forbud eller restriktion vedtaget af Forende Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU), Storbritannien eller USA.

6. Sikkerhedsforskrifter og krav til vedligehold

Objektet skal håndteres i overensstemmelse med fabrikantens krav til vedligehold og sikkerhedsforskrifter.

Hvis sikkerhedsforskrifter og/eller krav til vedligehold ikke er overholdt, kan den forsikredes krav på erstatning nedsættes eller bortfalde, medmindre forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter/krav.

7. Selvrisiko

Forsikringen gælder uden selvrisiko.

8. Skadesforanstaltninger

Skader skal uden ophold rapporteres til Arctic Seals AB for at kunne oprette en skadesanmeldelse, boks 5082, 121 16 Johanneshov, tlf. 08-746 05 60, e-mail: [email protected]. Derefter skal skaden anmeldes til boligforsikringsselskabet før udbedring af skaden. Kopi af forsikringsbeviset, kopi af rapport fra reparatør og krav om afviklingsafgørelse fra boligforsikringsselskabet skal vedlægges skadesanmeldelsen.

Skader, der ikke er anmeldt inden for 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke under forsikringen.

9. Opsigelse af forsikring

a. Forsikringen forlænges automatisk årligt i op til 18 år for geotermiske varmepumper og op 16 år for luft-vand varmepumper beregnet fra varmepumpens instalationsdag, med mindre den ophører eller opsiges forinden.

b. Forsikringen kan opsiges af den forsikrede med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Arctic Seals, boks 5082, 121 16 Johanneshov.

c. Forsikringsselskabet kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af den årlige forsikringsperiode.

d. Hvis forsikringen opsiges i henhold til punkt 11, ophører forsikringen fra den dato, der er angivet deri. Forsikringen kan i øvrigt opsiges i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftaleloven.

e. Eventuelt betalt præmie, udover den dato hvor forsikringen ophører, bliver tilbagebetalt.

10. Generelle kontraktbestemmelser

a. Betaling af præmie

Ved første præmiebetaling skal præmien betales inden for 7 dage af forsikringsselskabets udsendelse af præmieopkrævningen. Ved efterfølgende præmiebetalinger skal præmien betales inden for 21 dage af opkrævningen. Forsikringsselskabets ansvar indtræder ved forsikringsperiodens ikrafttrædelse, selv om første præmie endnu ikke er betalt. Dette gælder dog kun, hvis præmien betales inden for henholdsvis 7 og 21 dage.

Hvis forsikrede ikke betaler præmieopkrævninger inden for 30 dage efter udsendelse af præmieopkrævningen, er forsikringsselskabet i henhold til forsikringsaftaleloven berettiget til efter 14 dage at opsige forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter forsikringsselskabets opsigelsen.

Skyldes den for sene betaling af præmien særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmien samt eventuelle renter og omkostninger uden ugrundet ophold efter betalingshindringens ophør, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betaling er sket. Betaling skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen på de 21 dage.

b. Ændringer af forsikringsvilkår og præmie

Forsikringsselskabet kan ændre aftalens vilkår, herunder præmien, i følgende situationer:

 • Udefrakommende omkostninger afstedkommet af forsikringsydelserne, fx afgifter
 • Ændringer i lovgivning, praksis eller anden regulering
 • Produktændringer, fx udvidelse eller indskrænkninger af forsikringens dækning, ændring af målgruppe, regulering af forsikringssummen m.v.
 • Ændringer i skadesforløb.

Væsentlige ændringer i aftalen, som er til ugunst for den forsikrede, sker efter forudgående skriftligt varsel efter de til enhver tid gældende regler, dog med mindst 30 dages varsel til udløbet af den årlige forsikringsperiode. Mindre væsentlige ændringer kan ske uden varsel.

c. Force majeure

Forsikringsgiveren er ikke ansvarlig for skader forårsaget direkte eller indirekte af eller i forbindelse med krig, krigslignende begivenheder, borgerkrig, militære øvelser, revolution, oprør, terrorisme, atom- eller kerneproces, regeringshandlinger, beslaglæggelse, strejke, lockout, blokade eller lignende begivenhed.

d. Forældelse

Den forsikredes krav på erstatning forældes efter reglerne i forsikringsaftalelovens § 29.

e. Gældende lov og værneting

Forsikringsaftalen er underlagt danske ret og værneting.

Hvis den forsikrede ikke er tilfreds med beslutningen i forbindelse med skade, kan den forsikrede klage til forsikringsselskabet ved at kontakte Protector Forsikring ASA, 985 279 721, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm, Sverige. Forsikringsaftalen er underlagt dansk lovgivning. Tvister angående aftalen skal afgøres ved en dansk domstol. Det gælder også, selvom tvisten gælder en skade, der er opstået i et andet land. Forsikringstageren har også mulighed for at lægge sag an mod forsikringsgiveren ved en civil domstol.

f. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med din forsikring behandler forsikringsselskabet - Protector Forsikring ASA - personoplysninger om dig som den forsikrede. Du kan læse mere om, hvordan forsikringsselskabet behandler dine personoplysninger i forsikringsselskabets privatlivspolitik her.

11. Forsikringsselskabet og administrator

Denne forsikring er tegnet hos Protector Forsikring ASA, 985 279 721, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53, Stockholm. Forsikringen leveres og administreres af Arctic Seals AB, Box 5082, 121 16 Johanneshov. Telefon 08-746 05 60, E-mail: [email protected], hjemmeside: www.arctic.se.

Protector Forsikring ASA er medlem af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der efter reglerne i lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber dækker den forsikredes krav i tilfælde af Protector Forsikring ASA' konkurs.

KONTAKT

METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge

Telefon: (+45) 48 77 00 00
E-mail: [email protected]

CVR-nr : 20567112

INTERNATIONAL

Copyright © 2019 METRO THERM A/S. Alle rettigheder forbeholdes.