Handels- og garanti­betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Her kan du læse de gældende handels- og garantibetingelser for professionelle, der handler med METRO THERM. Du kan også downloade handelsbetingelserne her Pdf, 149 kB..

For private kunder, som tegner en serviceaftale hos METRO THERM, gælder der andre handelsbetingelser. Dem kan du læse her. Pdf, 249 kB.

1. Definitioner

1.1. Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs og leveringsbetingelser: "METRO THERM" betyder METRO THERM A/S, CVR-nr. 20567112. "Køber" betyder det selskab eller den virksomhed, som har afgivet en ordre til METRO THERM. "Produkt" betyder et eller flere produkter eller serviceydelser fra METRO THERM. "Salgs- og leveringsbetingelser" betyder disse salgs- og leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.

2. Gyldighed

2.1. Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle afgivne tilbud, ordrebekræftelser, salg og levering af Produkter fra METRO THERM, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.2. Købers almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår finder ikke anvendelse på Købers indkøb af Produkter fra METRO THERM, uanset om Køber har henvist til sine almindelige indkøbsbetingelser eller andre standardvilkår i Købers ordre eller andet sted.

2.3. METRO THERM forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på www.metrotherm.dk.

3. Tilbud, ordre og accept

3.1. Alle tilbud fra METRO THERM, herunder tilbud på METRO THERM hjemmeside (www.metrotherm.dk), udgør alene en opfordring til Køber om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til METRO THERM.

3.2. Alene skriftlige ordrer fra Køber modtages, og den afgivne ordre er bindende for Køber i 8 dage.

3.3. Der er indgået en bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra METRO THERM.

3.4. Hvis METRO THERM afgiver et tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis det ikke er accepteret af Køber senest 8 dage fra tilbuddets dato.

3.5. Afviger en ordrebekræftelse fra METRO THERM fra Købers ordre, og vil Køber ikke acceptere afvigelsen, skal Køber inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato give METRO THERM skriftlig meddelelse herom. I modsat fald er ordrebekræftelsen gældende.

3.6. Ændringer eller tillæg til den oprindelige ordre er kun bindende for METRO THERM, hvis der foreligger en skriftlig bekræftelse herpå til Køber fra METRO THERM.

4. Produktinformation

4.1. Oplysninger om produktinformation, herunder priser, tegninger, specifikationer og lignende, samt andre detaljer i kataloger, reklamer, salgsfremmende materiale eller andre steder, herunder METRO THERM hjemmeside, er ikke juridisk bindende og skal alene betragtes som vejledende.

4.2. METRO THERM forbeholder sig ejendomsretten over alle tegninger og tekniske specifikationer, som stilles til rådighed for Køber, og disse må således kun anvendes til brug for drift og vedligeholdelse af Produkter leveret af METRO THERM. Materialet må ikke kopieres, gengives, videregives eller på anden måde overgives til uvedkommende tredjepart. Materialet skal tilbageleveres til METRO THERM efter samarbejdets ophør.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priser i tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer er i danske kroner eksklusive moms mv.

5.2. METRO THERM forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre priser i eventuelle prislister, brochurer, hjemmesider osv.

5.3. METRO THERM forbeholder sig retten til at foretage prisændringer indtil leveringstidspunktet som følge af dokumenteret ændringer i valutakurser, told, skatter, gebyrer, afgifter mv. samt prisændringer hos underleverandører til METRO THERM.

5.4. Betaling opkræves ved faktura, og betaling skal ske inden for den på fakturaen fastsatte betalingsfrist.

5.5. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Køber betale renter af det forfaldne beløb med 2,5 % pr. påbegyndt måned. Desuden er METRO THERM berettiget til at opkræve rykkergebyr på 200 kr. pr. rykker og et kompensationsbeløb efter rentelovens bestemmelser.

5.6. Ved betaling efter forfaldstidspunktet forbeholder METRO THERM sig retten til at gøre fremtidige leverancer til Køber betinget af kontant betaling eller forudbetaling.

5.7. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav overfor METRO THERM og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1. METRO THERM forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af renter og eventuelle omkostninger er betalt. Køber er uberettiget til at foretage dispositioner, som forringer METRO THERMs ejendomsforbehold.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Levering sker ab fabrik (Rundinsvej 55, 3200 Helsinge), Incoterms 2010.

7.2. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for ændring af leveringstidspunktet, hvis samtlige oplysninger eller informationer fra Køber, der er nødvendige for ordrens udførelse, ikke inden rimelig tid inden leveringstidspunktet er kommet til METRO THERMs kundskab.

7.3. Hvis METRO THERM har påtaget sig at sørge for forsendelse efter Købers specifikke anmodning, overgår risikoen for Produktet også i dette tilfælde til Køber som ved salg ab fabrik. Skader opstået på Produktet under transport er METRO THERM uvedkommende.

7.4. Hvis METRO THERM på Købers vegne påtager sig at sørge for transport af Produktet efter Købers udtrykkelige bestilling og anvisning, garanterer METRO THERM på ingen måde, at dette sker på den for Køber billigste måde.

7.5. METRO THERM tegner kun forsikring, hvis dette udtrykkeligt er aftalt med Køber. Som udgangspunkt tegnes kun en standardforsikring, medmindre andet fremgår af aftalen

8. Forsinkelse

8.1. Hvis levering ikke sker til det aftalte leveringstidspunkt, kan Køber ved skriftlig meddelelse til METRO THERM kræve levering og fastsætte en rimelig frist hertil, som ikke kan være kortere end 6 uger. Leverer METRO THERM ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som Køber bærer ansvaret for, kan Køber ved skriftlig meddelelse til METRO THERM annullere ordren for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som er forsinket.

8.2. Er der aftalt på hinanden følgende leverancer, er Køber dog ikke berettiget til at ophæve efterfølgende leverancer, medmindre Køber kan dokumentere, at METRO THERM ikke er i stand til at levere de efterfølgende leverancer til aftalt tid.

8.3. METRO THERM er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger som følge af forsinket levering af Produkter fra METRO THERM, medmindre METRO THERM har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9. Fordringshavermora

9.1. Undlader Køber, efter leveringstiden er kommet, at afhente Produktet eller give instruks om forsendelse, er METRO THERM berettiget til at oplagre og forsikre Produktet for Købers regning.

9.2. Undlader Køber trods skriftlig opfordring hertil at afhente varen, er METRO THERM berettiget til at bortsælge Produktet bedst muligt for Købers regning. Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter Købers anvisning.

9.3. Påføres METRO THERM tab i forbindelse med Købers fordringshavermora, har METRO THERM krav på erstatning.

10. Reklamation og undersøgelsespligt

10.1. Køber skal undersøge Produktet ved modtagelsen. Mangler, som opdages eller burde være opdaget i forbindelse med denne undersøgelse, eller som opdages senere, skal straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret, meddeles skriftligt til METRO THERM.

10.2. Køber har 12 måneders reklamationsret fra leveringstidspunktet.

10.3. Inden servicetekniker fra METRO THERM tilkaldes, skal Køber selv kontrollere de fejlmuligheder, som Køber selv kan afhjælpe. Serviceafdelingen hos METRO THERM vil via telefonkonsultation være behjælpelig med rådgivning og vejledning.

10.4. Uberettigede servicebesøg sker for Købers regning. Uberettigede servicebesøg er f.eks. tilfældet, hvis serviceteknikeren fra METRO

THERM ikke finder fejl, som omfattes af den i pkt. 11.1 fastsatte afhjælpningsret for METRO THERM.

10.5. Ved forgæves kørsel til aftalt servicebesøg, faktureres Køber de omkostninger METRO THERM måtte have i denne forbindelse.

11. Mangler

11.1. Afhjælpning af mangler ved Produktet, der skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, vil efter METRO THERMs valg ske enten ved udbedring af manglen eller omlevering, hvis Køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med pkt.10.1 og 10.2. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende og er således ikke berettiget til at kræve erstatning eller godtgørelse for tab og omkostninger, som Køber måtte blive påført i forbindelse med METRO THERMs udbedring eller omlevering.

11.2. Mangler opstået på grund af forkert brug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig montering, tilslutning eller betjening, ulykke, lynnedslag, spændingsvariation, fejlbetjening, almindelige elektriske forstyrrelser eller reparation, der ikke er udført eller iværksat af METRO THERM, er ikke omfattet af mangelansvaret for METRO THERM.

11.3. Sker afhjælpning eller omlevering efter pkt. 11.1 ikke indenfor rimelig tid, er Køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt Salgs- og leveringsbetingelserne berettiget til at lade reparationen udføre af tredjemand for METRO THERMs regning, forudsat at dette sker på en fornuftig og rimelig måde, og efter at METRO THERM har accepteret og skriftlig godkendt dette. Ved en sådan reparation hos tredjemand er ansvaret for METRO THERM begrænset til de direkte omkostninger forbundet med reparationen af Produktet, og ansvaret for METRO THERM for reparationen hos tredjemand kan aldrig overstige købesummen for Produktet.

11.4. Ombytning eller reparation af Produkter giver Køber en fornyet 12 måneders reklamationsret. Herefter er ombytningen eller reparationen omfattet af de almindelige forældelsesregler.

12. Produktansvar

12.1. For skader på personer og ting som følge af en defekt ved de af METRO THERM leverede Produkter (produktansvar) er METRO THERM alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. METRO THERM hæfter ikke for skade på Købers ting eller andre ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).

12.2. Køber skal friholde METRO THERM for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod METRO THERM, i det omfang METRO THERM, i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, ikke er ansvarlig over for Køber.

12.3. METRO THERM er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab og følgevirkninger i anledning af, at METRO THERM har leveret et defekt Produkt til Køber, medmindre Køber kan dokumentere, at METRO THERM har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

13. Force majeure

13.1. METRO THERM er ansvarsfri for manglende opfyldelse af ordren, der skyldes force majeure, såsom f.eks. naturkatastrofer, krig og mobilisering, oprør, uroligheder, strejker, lockout, anden arbejdsstandsning, indgreb fra offentlig myndighed/regering, pandemi, import- eller eksportrestriktioner, ildsvåde, beskadigelse af METRO THERMs produktionsapparat, manglende eller mangelfuld leverancer fra underleverandør mv. eller nogen anden årsag, som ligger uden for METRO THERMs kontrol.

13.2. Hvis mangelfri eller rettidig levering er forhindret midlertidigt på grund af en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, suspenderes leveringstiden med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Manglende eller forsinkede leverancer af materialer fra underleverandører betragtes som force majeure, der suspenderer den af METRO THERM oplyste leveringstid. Hvis hindringen medfører, at en leverance ikke kan finde sted eller kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder METRO THERM sig ret til at annullere den pågældende ordre.

14. Returnering af Produkter

14.1. Returnering af Produkter accepteres kun for kurante standardprodukter og kun efter forudgående skriftlig accept fra METRO THERM. Det er et krav, at returprodukter påføres det af METRO THERM anviste sagsnummer. I modsat fald vil Produktet blive sendt retur.

14.2. Køber betaler omkostninger ved returnering.

14.3. Refunderingen af returnerede Produkter vil blive opgjort efter den oprindelige salgspris med et fradrag for at gøre Produktet salgsklar igen. Dette fradrag vil blive fastsat efter modtagelse og vurdering af Produktets tilstand, dog vil der som minimum altid ske et fradrag på 20 % af salgsprisen.

14.4. Returretten efter pkt. 14.1 gælder i 3 måneder fra leveringstidspunktet.

15. Garanti

15. Garanti

15.1. METRO THERM yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret installationsdato.

15.2. For brugsvandsvekslere: METRO THERM yder 5 års garanti brugsvandsveksler og tilhørende reguleringsventil. Dette er forudsat, at produktet er monteret og indreguleret som den tilhørende manual foreskriver. Ovenstående er kun gældende for vekslermodel CB20 37KW (villaunits), og ikke i større units. Øvrige forhold i garantibestemmelserne skal opfyldes og er gældende for ovenstående.

15.3. For beholdere: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder.

15.4. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.

15.5. For varmepumpe: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.

15.6. METRO THERM dækker tidsforbrug på kørsel mellem installatørens virksomhedsadresse og slutkundens adresse, såfremt dette er forhåndsgodkendt på skrift fra METRO THERM.

15.7. Pkt. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 og 15.5 gælder kun, hvis følgende er opfyldt:

Installatøren har udfyldt og indsendt reklamationsformularen på METRO THERMs hjemmeside inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er indgået skriftlig aftale om reparationens omfang.

Installatøren har indsendt billeder af den fulde installation - fx sikkerhedsaggregat, bufferbeholdere, eksterne pumper etc.

Installatøren har indsendt billeder af typeskilte på alle produkter i installationen.

Installatøren indsender defekte produktdele til METRO THERM senest 10 dage efter udskiftning/reparation, såfremt METRO THERM har anmodet skriftligt om dette.

Faktura for udført arbejde (tidsforbrug for kørsel og arbejde) indsendes til METRO THERM. Faktura for udført arbejde

betales først, når ovenstående er indsendt og modtaget hos METRO THERM

15.8. Garantien dækker ikke:

Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder.

Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade forårsaget af eventuelle defekter ved produktet.

Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid. Hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på typeskiltet.

Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk, overtryk, støv eller udsættelse for base- eller syreholdig luft.

Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden.

Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet.

Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.

Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.

Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med udført arbejde foretaget i weekender, på helligdage eller uden for normal arbejdstid.

Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet. For jordvarmepumper, brugsvandsvarmepumper og luft-vand varmepumper dækker garantien ikke, hvis der ikke har været foretaget lovpligtigt eftersyn af produktet. Dokumentation for lovpligtigt

eftersyn skal til enhver tid kunne dokumenteres.

Hvis produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig

enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.

Hvis produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende produkt.

Hvis Produktet ikke er monteret sammen med det evt. medfølgende sikkerhedsaggregat fra METRO THERM

15.9. Vores ledelsessystemcertifikater efter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001 kan findes her på hjemmesiden

16. Eksport

16.1. Køber er ansvarlig for at sikre, at det Produkt der købes, lovligt kan benyttes i Købers hjemland og til de af Køber forudsatte formål, herunder for Produkternes eventuelle godkendelse fra offentlige myndigheder eller private til import og anvendelse.

16.2. Køber bærer alene alle rembursomkostninger (L/C) og omkostninger til eksternt verificeret dokumentation.

17. Delvis ugyldighed

17.1. Hvis en eller flere af bestemmelserne i Salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller ikke kan gennemføres, skal gyldigheden, lovligheden samt gennemførelsen af de øvrige bestemmelser ikke påvirkes eller forringes deraf.

18. Overdragelse af rettigheder og pligter

18.1. METRO THERM er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Købers accept.

19. Lovvalg og værneting

19.1. Enhver tvist mellem METRO THERM og Køber, som måtte opstå i forbindelse med disse Salgs- og leveringsbetingelser, herunder tvister vedrørende en aftales eksistens eller gyldighed eller forståelsen af disse Salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om international køb (CISG).

19.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, som reguleret ved disse almindelige Salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til:
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsinge
CVR: 20567112
Telefon 48 77 00 00
Email: [email protected]
Web: www.metrotherm.dk