Ordliste over varmepumpeudtryk

Der er mange tekniske termer og udtryk at holde styr på, når man arbejder med varmepumper. Her får du en liste over de mest gængse udtryk, som du bl.a. finder i vores installationsvejledninger og manualer.

Afvigelse af ønsket temperatur

Komfortforstyrrelse er ensbetydende med uønskede ændringer i varmtvandskomforten/indeklimaet, f.eks. hvis det varme vands temperatur er for lav, eller hvis indetemperaturen ikke ligger på det ønskede niveau.

En driftsforstyrrelse i varmepumpen kan nogle gange mærkes i form af en komfortforstyrrelse

I de fleste tilfælde udløser varmepumpen alarm i tilfælde af driftsforstyrrelse og viser instruktioner om afhjælpning på displayet

Beregnet fremløbstemperatur

Den temperatur, som varmepumpen beregner, at varmesystemet skal bruge for, at det skal blive rimeligt varmt i huset.

Jo koldere det er udenfor, jo højere bliver den beregnede fremløbstemperatur.

Blandingsventil

En ventil, der blander koldt vand med det varme vand, som forlader varmtvandsbeholderen

Blæserkonvektor

En type konvektor, men med en tilskudsventilator, der blæser varme eller køling ud i huset.

Brine

Frostsikret væske, f.eks etanol eller glykol blandet med vand, der transporterer varmeenergi fra varmekilden (jorden/undergrunden/søen) til varmepumpen

Brinesiden

Brineslanger med evt. borehuller samt fordamperen udgør brinesiden

Cirkulationspumpe

Pumpe, som cirkulerer væske i et rørsystem

COP

Hvis der står, at en varmepumpe har COP 5, betyder dette, at du kun betaler for en femtedel af dit varmebehov. Det er altså varmepumpens virkningsgrad. Denne måles ud fra forskellige måleværdier, f.eks.: 0 / 35, hvor 0 står for, hvor mange grader den indgående kuldebærer har, og hvor 35 står for, hvor mange grader fremløbstemperaturen holder.

DUT, dimensioneret udetemperatur

Den dimensionerede udetemperatur afhænger af, hvor man bor. Jo lavere den dimensionerede udetemperatur er, jo lavere værdi skal man vælge ved "valg af varmekurve"

Ekspansionsbeholder

Beholder med brine eller varmebærevæske har til opgave at regulere trykket i brine- eller varmebærersystemet.

Ekspansionsventil

Ventil, der sænker kølemediets tryk, hvilket får kølemediets temperatur til at falde.

El-tilskudsvarme

Det er den el, som f.eks. en el-patron bidrager med på årets absolut koldeste dage for at dække det opvarmningsbehov, som varmepumpen ikke kan dække.

Filtreringstid

Angiver den tid, middeludetemperaturen beregnes på.

Fordamper

En varmeveksler, hvor kølemediet fordampes ved at optage varmeenergi fra brinen, der derved nedkøles

Fremløb

Den ledning, som transporterer det opvarmede vand fra varmepumpen ud til husets varmesystem (radiatorer/varmeslanger)

Fremløbstemperatur

Temperaturen på det opvarmede vand, som varmepumpen sender ud i varmesystemet. Jo koldere det er udenfor, jo højere bliver fremløbstemperaturen.

Frikøling

Den kolde brine fra kollektor/borehul benyttes til at køle huset. Kaldes også Passiv kulde

Klimaanlæg

Klimaanlæg kan også kaldes varme- og/eller kølesystemer. Huset opvarmes eller køles ved hjælp af radiatorer (elementer), slanger i gulvet eller blæserkonvektorer.

Kollektor

Slange, hvor brinen cirkulerer i et lukket system mellem varmekilden og varmepumpen

Kompressor

Komprimerer (sammentrykker) det gasformige kølemedie. Når kølemediet sammentrykkes, stiger trykket og temperaturen

Kondensator

Varmevekslere, hvor det varme gasformige kølemedie kondenserer (nedkøles og bliver til væske) og dermed afgiver varmeenergi til husets varme og varmtvandssystem.

Konvektor

Varmevekslere, hvor det varme gasformige kølemedie kondenserer (nedkøles og bliver til væske) og dermed afgiver varmeenergi til husets varme og varmtvandssystem

Kølemedium

Medium, der cirkulerer i et lukket kredsløb i varmepumpen, og som skiftevis fordamper og kondenserer som følge af trykforandringer. Ved fordampning opgaver kølemediet varmeenergi, og ved kondensation afgiver det varmeenergi.

Niveauovervågning

Tilbehør, der registrer niveauet i niveaubeholderen og udløser alarm, hvis det bliver for lavt.

Niveaurbeholder

Delvis gennemsigtig beholder med brine, som har til opgave at regulere trykket i brinesystemet. Når brinetemperaturen stiger eller falder, ændrer trykket i systemet sig og dermed også niveauet i niveaubeholderen. 

Nøddrift

En position, som man kan vælge med kontakten, hvis der er opstået en fejl, der medfører, at kompressoren ikke kører. Når varmepumpen står i nøddrift, opvarmes huset og/eller det varme vand ved hjælp af en el-patron.

Omskifterventil

En ventil, der kan sende væske i to forskellige retninger. Det er en omskifterventil, der sikrer, at væske sendes til klimaanlægget, når varmepumpen producerer varme til huset, og til varmtvandsbeholderen, når varmepumpen producerer varmt vand.

Pressostat

Trykovervågningen, der udløser alarm og/ eller stopper kompressoren, hvis trykket i systemet går ud over de tilladte værdier. En højtrykspressostat udløses hvis fordampningstrykket er for lavt.

Radiator

Et andet ord for element. For at kunne anvendes sammen med METROSAVER MB F PC. skal de være fyldt med vand.

Returløb

Den ledning, der transporterer det opvarmede vand tilbage til varmepumpen fra husets varmesystem (radiator/varmeslanger).

Returløbstemperatur

Temperaturen på det vand, der vender tilbage til varmepumpen, efter at have afgivet varmeenergi til radiatorer/varmeslanger 

Rumføler

En føler, der er placeret indendørs. Denne føler registrerer for varmepumpen, hvor varmt det er indenfor

SCOP

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance og angiver den gennemsnitlige virkningsgrad justeret for sæsonudsving i udetemperaturen. Den forklarer med andre ord forholdet mellem hvor meget varme, din varmepumpe producerer, i forhold til den strøm, den bruger hen over HELE året og ikke kun et enkelt temperatursæt. SCOP udregnes på baggrund af en lang række målinger og er derfor en klar bedre indikator, når du vil sammenligne varmepumper på tværs af mærker og producenter.  

Sikkerhedsventil

En ventil, der åbnes og slipper lidt væske ud, hvis trykket bliver for højt.

Spiralbeholder

En varmtvandsbeholder med en rørspiral i. Vandet i rørspiral opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen.

Tilskudsvarme

Tilskudsvarme er den varme, der produceres ud over det, kompressoren i din varmepumpe leverer. Tilskudsvarme kan f.eks. være el-patron, el-kassette, gas-/olie-/pille-/fastbrændselsfyr eller fjernvarme

Udeføler

En føler, der er placeret udendørs. Denne føler registrerer for varmepumpen, hvor varmt det er udenfor

Varmebæresiden

Rør til husets klimaanlæg samt kondensatoren udgør varmebæresiden

Varmefaktor

Mål for, hvor meget varmeenergi varmepumpen afgiver i forhold til den el-energi, den behøver til driften. Et andet ord herefter er COP.

Varmekurve

Varmekurven afgør, hvor meget varme varmepumpen skal producere, bl.a. afhængig af udetemperaturen. Valg af en høj værdi medfører, at varmepumpen skal producere meget varme, når det er koldt udenfor, for at det bliver rimeligt varmt indendørs

Varmeveksler

Anordning, der overfører varmeenergi fra et medium til et andet uden at blande medierne. Eksempler på forskellige varmevekslere er fordampere og kondensatorer. 

Varmt brugsvand

Det vand man f.eks. anvender til brusebad

Virkningsgrad

Et mål for, hvor effektiv varmepumpen er. Jo højere værdi, jo bedre